پاورپوینت در مورد محورهای عملکرد واحد کارگزینی -21 اسلاید

پاورپوینت در مورد محورهای عملکرد واحد کارگزینی -21 اسلاید

پاورپوینت در مورد محورهای عملکرد واحد کارگزینی -21 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

 

 

 

 

1- کارگزینی

2-بایگانی
3- رفاهی

 

 

شرح وظایف واحد کارگزینی


1- جذب تعاریف پست های نیروی انسانی

پست های سازمانی تشکیلات شبکه و مرکز بهداشت نظرآبا د با توجه به تعریف طرح گسترش و نیاز نیروی انسانی ساماندهی شده و جذب این نیروها صورت می پذیرد. 

2- تشکیل پرونده و حفظ سوابق پرسنل  و بایگانی

پس از جذب نیروها ، بمنظور حفظ و دسترسی و جمع آوری سوابق پرسنل، تشکیل پرونده پرسنلی و بایگانی مدارک آنان صورت می پذیرد .


 MIS3- تکمیل اطلاعات پرسنلی در سیستم

4-صدور احکام شغلی و حقوقی پرسنل

5- تهیه لیست ها و نامه های اداری
 6- تنظمیم و تهیه صورتجلسه های ارتقاء طبقه و انتصاب و رتبه پرسنل

7- تکمیل و ارسال آمار های درخواستی

8-ارسال تبدیل وضعیت پرسنل به هسته گزینش

 

جذب و تعاریف پست های نیروی انسانی

پست های سازمانی تشکیلات مرکز بهداشت نظرآبا د با توجه به تعریف طرح گسترش و نیاز

 

نیروی انسانی ساماندهی شده و و جذب این نیروها بصورت ذیل صورت میگردد :

1- استخدام پیمانی : با اعلام صدور مجوز استخدامی از وزارت متبوع و ارسال آن توسط دانشگاه البرز جهت اجرائ بخشنامه ،و بعد از اعلام نیاز مرکز بهداشت به دانشگاه مربوطه و انجام آزمون استخدامی که پیش بینی میشود انجام می پذیرد

1- استخدام رسمی : تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی پس ازطی3 سال سابقه جهت مدرک کارشناس و بالاتر وپرسنل با مدرک دیپلم با گذشت 5 سال سابقه و  انجام مراحل قانونی و معرفی به گزینش صورت میپذیرد و با تایید هسته محترم گزینش احکام نامبردگان صادرمیشود 

. 3- نیروهای طرحی : اعلام نیاز فصلی رشته های شغلی مور نیاز از طریق نامه های سیستمی و پیگیریهای تلفنی و  مراجعه  حضوری  که تعداد 54 نفر جذب شده اند . و افرادی که پایان طرح آنان به امور مالی جهت صدور مفاصا حساب اعلام میگردد با ارسال نامه و مفاصا حساب به معاونت توسعه نیروی جایگزین میگردد                                                                                                                                                                                             

4- نیروهای قراردادی : جذب نیروهای قراردادی تبصره 3 ماده 2 بصورت نیاز مرکز و شبکه و 10% تشکیلات میباشد که در سالهای آتی مجوزی جهت جذب این نوع قراداد صادر نگردیده است تعداد پرسنل مربوطه در شبکه و مرکز 35 نفر میباشد.

5- نیروهای قراردادی تبصره 4 ماده2: تعداد پرسنل مربوطه8 نفر میباشد      

 

نیروهای مامور و انتقالی : 

فرآیند صدور احکام شغلی و حقوقی

تهیه لیست ها و نامه های اداری

فرآیند انجام ارتقاء طبقه

فرآیند انجام اعمال مدرک و انتصاب

فرآیند انجام ارتقاء رتبه

امور رفاهی

حضور و غیاب و اعلام ذخیره مرخصی

تکمیل اطلاعات پرسنلی

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...